cart
 • 线上商城系统
 • 直播电商系统
 • 商圈平台系统
 • 知识付费系统
 • 水果生鲜系统
 • 积分会员系统
 • 物业管理系统
应用产品
APPLICATION
查看全部应用
了解找物
ABOUT US
服务功能
SERVICE FUNCTION
 • 线上分销
 • 微信分销
 • 店铺分销
 • 物联网打印
 • 店内买单
 • 订单提醒
 • 海报生成
 • 商户营销
 • 商户入驻
 • 商户分润
 • 代金卡
 • 优惠券
 • 转发砍价
 • 团购拼单
 • 会员中心
 • 会员分组
 • 会员卡充值
 • 每日打卡
 • 积分管理
 • 月卡季卡
 • 粉丝排行
 • 特色功能
 • 直播LIVE
 • 线上课程
 • 配送费设置
 • 线下预约报名
 • 配送快递自提
 • 达达配送
 • 代开通小程序
 • 代申请支付
 • 代发布公众号
查看更多服务
案例赏析
CASE HIGHLIGHTS
查看全部案例